Kepegawaian Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

No NAMA NIP / NIK JABATAN
1 Yanti Dasmiyarni, S.Kom, MM 19720503 199803 2 016 Kabag. TU
2 Bukhri, B.Sc, S.Ag 19660613 199703 1 001 Kasubag. AUK
3 Hj. Azmar, S.Ag  19750328 200003 2 001 Kasubag. AAK
4 Juhamdani, SE 19870703 202012 1 006 Bendahara/R. Kabag
5 Julia, S.Sos 19890705 202012 2 008 Staf AUK/R. Kabag
6 Doni Saputra, SE 19860722 202012 1 005 Staf AUK/R. Kabag
7 Yuni Aidina Adha, S.Sos 130 019 047 Staf AUK/R. Staf Pimpinan
8 Richi Afrizon, SE 130 010 030 Staf AUK/R. Bag. AUK
9 Zulfahmi, S.Pd. I 130 012 010 Staf AUK/R. Bag. AUK
10 Meirwin, SE 130 012 041 Staf AUK/R. Bag. AUK
11 Habibah Husni 040 009 088 Staf AUK/R. Bag. AUK
12 Roni Rohmana 040 005 083 Staf AUK/Front Office
13 Ainurrafiq, S.Pd.I 130 010 002 Staf AUK/Front Office
14 Nurpadilah 130 011 037 Staf AAK/R. Bag. AAK
15 Winda Suhendra, SE 130 014 013 Staf AAK/R. Bag. AAK
16 Risa Rizki, S.Pd 130 012 091 Staf AAK/R. Bag. AAK
17 Asdi Maira, SE 130 008 012 Staf AAK/R. Bag. AAK
18 Ade Wulandari, SE 040 010 091 Staf AAK/R. Bag. AAK
19 Zahrotul Aini, M.Si 130 012 011 Staf AAK/Prodi. MGT
20 Nurdiati, SE 130 010 029 Staf AAK/Prodi. AKT
21 Sakina, SE 130 012 026 Staf AAK/Prodi. D3. ADP
22 Ahmad Syukri 040 010 092 Staf AAK/Prodi. D3. MP
23 Haris Sasmita, SE, Sy 130 010 012 Staf AAK/Prodi. D3. AK